Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid

Ruseler Makelaars streeft ernaar de informatie op deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de vermelde gegevens. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.

In geen enkel geval is Ruseler Makelaars aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Verder is Ruseler Makelaars niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen.

De aanbiedingen van objecten en de vermeldingen van prijs dienen te worden gezien als het uitnodigen tot het doen van een bod en om in onderhandeling te treden. De vermelde informatie op de website is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Door Ruseler Makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Ruseler Makelaars. Het is niet toegestaan de informatie van deze website op welke wijze dan ook door te geven, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ruseler Makelaars.   

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Ruseler Makelaars besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Ruseler Makelaars is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van Ruseler Makelaars zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Ruseler Makelaars is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Tevens aanvaardt Ruseler Makelaars geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de gegevens, adviezen, ideeën en/of informatie van derden verstrekt door of namens Ruseler Makelaars via deze website.

Ruseler Makelaars is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Ruseler Makelaars garandeert niet dat de aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
Auteursrecht
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ruseler Makelaars.